OSPOD se otevřel změnám

V dubnu 2018 na Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Jeseníku (dále jen „OSPOD“) započal projekt s názvem „Podpora interdisciplinární spolupráce na Jesenicku“.

Co se téměř za rok podařilo realizovat?

Od samého začátku započaly stavební úpravy, jejichž cílem bylo vytvořit dvě funkční konzultační místnosti – zasedací místnost s technickým zázemím a místnost pro jednání s rodiči a dětmi. „Snažili jsme se, aby byla místnost útulná, vybavili jsme ji hračkami, ale také didaktickými pomůckami, které pracovnicím pomohou efektivně komunikovat s rodiči i dětmi. Jsme rádi, že nám místnost pomohla zařídit Základní umělecká škola Jeseník, obrázky nakreslila paní Kateřina Preissová,“ doplnila Mgr. Kristýna Michálková, vedoucí OSPOD. V průběhu roku proběhlo několik mezioborových setkání, například na téma záškoláctví, kyberšikana, rizikové sexuální chování před 15. rokem aj. Ke všem tématům vznikají metodiky a interaktivní videa. Metodiky i videa jsou dostupné na OSPOD a internetových stránkách zs-jeseniky.cz.

V listopadu proběhl odborný workshop na téma Cochemské praxe, který se věnoval zaváděním jednotných postupů v řešení rozvodové a rozchodové situace rodičů. V rámci této aktivity vznikly tři typy letáků, které zprostředkovávají informace rodičům, dětem a i odborné veřejnosti o průběhu soudního řízení ve věcech nezletilých dětí. Letáky jsou dostupné na OSPOD, internetových stránkách města www.jesenik.org a na také na webu zs-jeseniky.cz. Rok 2019 s sebou přinese další zajímavá témata a aktivity, o jejichž realizaci Vás budeme informovat. Projekt „Podpora interdisciplinární spolupráce sociálně právní ochrany dětí na Jesenicku“, pod záštitou Městského úřadu Jeseník, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Více informací o projektu získáte kontaktováním vedoucí OSPOD Mgr. Kristýny Michálkové: kristyna.michalkova@mujes.cz nebo +420 584 498 447.