Tutorství

Programy zaměřené na usnadňování přechodu dětí a žáků mezi stupni vzdělání

 

Klíčová podaktivita – TUTORSTVÍ

V rámci KA je zaveden tutorský program, který žákům základních škol nabízí možnost setkávat se se svým tutorem. To je starší kamarád, který působí jako pozitivní vzor. Navštěvuje s nimi různé kulturní akce, doučuje je, doprovází je třeba na dny otevřených dveří středních škol, tráví s žáky základní školy jejich volný čas smysluplně tak, aby volné chvíle byly účelně využity. Harmonogram a náplň vztahu tutora a tutorovaného je individuálně přizpůsoben, vždy by měl však směřovat k motivaci ke vzdělávání. Tutory jsou žáci SŠ či studenti VŠ. V rámci každé školy je ustanoven supervizor tutorů z řad pedagogických pracovníků školy, který se s tutory pravidelně setkává (1x měsíčně) a společně připravují náplň tutorských činností a tyto v průběhu vyhodnocují. Během letních prázdnin pak tutor sestavuje hodnotící zprávu, která se stává základem pro nastavení tutorství pro další školní rok.
Vytvoření tutorského programu znamená přínos zejména pro tutorované – získávají podporu v oblasti, v níž si nejsou jistí, navazují nový přátelský vztah založený na důvěře, čerpají inspiraci, jak řešit konkrétní situace, získávají nové zkušenosti, informace a rady.

 

ZŠ BĚLÁ POD PRADĚDEM
Tutor D. a žák č. 1

Tutorovaní žáci se společně zúčastnili školních akcí, navštívili Bělou v pohybu, vyrazili na Praděd a navštívili Vlastivědné muzeum v Jeseníku – expozici Fauna a flóra Jesenicka. Velmi se osvědčila pomoc v anglickém jazyce. Tutor umí angličtinu velmi dobře a může chlapci pomoci se slovní zásobou, tvorbou projektů a psaní domácích úkolů. Bylo to velké plus, jelikož rodiče se učili jiný cizí jazyk a nemohou se tedy v tomto směru žákovi tolik věnovat. Chlapci se posílilo i sebevědomí – cítil se jistěji při prověřovacích pracích. Vzhledem k tomu, že pouhé biflování bylo nahrazeno rozmanitými aktivitami, byl žák ochotnější spolupracovat. Tutor velice úzce spolupracoval s třídní učitelkou, která ho informovala o písemných pracích a domácích úkolech. Spolupráce se velmi osvědčila.

Tutor D. a žák č. 2

U druhého chlapce byly opět přínosem schůzky dle potřeby. Nebylo možné jasně stanovit datum další schůzky, protože v případě, že se měla psát prověřovací práce, případně byl složitější domácí úkol, bylo lepší sejít se ihned a nečekat. Opět byla přínosem znalost anglického jazyka, protože rodiče umí jiný cizí jazyk. Vzhledem k tomu, že se projevovaly ve škole nedostatky ve více předmětech, bylo třeba připravovat se i v jiných oblastech než v Aj. Přesto se ale kluci zúčastnili různých akcí, které se konaly ve škole. Žák se cítil sebevědoměji při písemkách. I v tomto případě byl tutor v kontaktu s učiteli a se školním poradenským zařízením.  Co je potřeba s chlapci zopakovat a procvičit, také oznamovali rodičům.

Tutorka K. a žákyně č. 1

Po celý školní rok se ukazovala tato spolupráce a tutorování jako dobrá volba. Tutorka studuje na střední pedagogické škole a žákyně by na tuto školu chtěla jít. Vzhledem k tomu, že tutorka má přehled o požadavcích na přijímací zkoušky, mohla dívku nasměrovat. Děvčata procvičovala hru na klavír, rétoriku, některé prvky z tělesné výchovy. Hodně také pomohlo, že se děvčata společně připravovala do výuky, to se velmi pozitivně projevilo na prospěchu.

Tutorka K. a žákyně č. 2

Po celý rok děvčata společně pracovala na absolventské práci, zúčastnila se školních akcí, případně pomohla s organizací. Samozřejmě se společně připravovala na přijímací zkoušky a na písemné práce ve škole. Co se týče absolventské práce, vybírala děvčata na podzim téma – specializace táborníka. Musela navštívit knihovnu, vyhledávat materiály, veškeré tábornické aktivity si vyzkoušela. Po napsání absolventské práce bylo potřeba připravit prezentaci a obhajobu. Zároveň se společně zúčastnily Vánočního jarmarku a na podzim pomohly s organizací stezky odvahy. Vzhledem k tomu, že tutorka má velice úzký vztah k přírodě, připravovala dívku také na soutěž Zlatý list.

U všech tutorovaných se nám osvědčilo střídání různých aktivit a jejich rozmanitost. Dále bylo velkým plusem, že tutoři znají rodiče i učitele všech tutorovaných a nevznikaly tedy komunikační problémy. Rádi bychom dané tutory měli i další rok a tutorované žáky bychom také chtěli ponechat, protože jejich spolupráce je nastavena velice dobře.

 

ZŠ ČERNÁ VODA

Tutorství probíhá 1x týdně. Někdy se hodiny rozšíří i na delší dobu, kdy se opouští prostory školy a poznává se místní okolí. Tutoři předávají své zkušenosti ze školy, ale i z osobního života a žáci si je berou jako vzor. Setkávají se navzájem i mimo určené hodiny. Velké plus je v tom, že tutoři předávají své znalosti a dovednosti tak, jak to vidí oni a tím dochází k lepšímu pochopení ze strany žáka. Zájem dětí o tuto činnost je velký. Přínos je to i pro tutory, kdy oni sami se učí zodpovědnosti a dobře provedené práci. Výsledky se již dostavily. Škola bude ráda v této aktivitě pokračovat.

 

ZŠ ČESKÁ VES

Tutoři se žáky pracují v domácím i školním prostředí. Ve vztahu tutor – tutorovaný se osvědčuje i sourozenecký vztah a možnost pracovat v rodinném prostředí. Aktivita se zaměřuje hlavně na doučování, opakování učiva po absenci a přípravu na přijímací zkoušky.

Role supervizora spočívá v přípravě podkladů pro jednotlivá setkání, plánování, průběžné konzultace s tutory a kontrolu prováděné činnosti.

 

 ZŠ JAVORNÍK

Naše škola si pro pozici tutora a jeho tutorovaného žáka vybrala sourozenecké dvojice. Tato volba se ukazuje výhodná. Všechny dvojice si pochvalovaly snadnější plánování společného programu – společné výlety, návštěva kulturních akcí v Javorníku, Jeseníku či jiných městech, pomoc při doučování. Při doučování či opakování daného učiva oceňují tutorovaní žáci, že jim dopomoc dělá jejich starší sourozenec, a ne rodič. Pro tutory je přínosné, že se sami musí naučit vysvětlovat probíranou látku, komunikovat se sourozencem nejen o všedních věcech, ale i záležitostech týkajících se školního učiva.

Náplň jednotlivých dvojic se liší podle zájmu staršího sourozence a potřeb mladšího sourozence. Žáci převážně procvičují anglický jazyk, který se na středních školách intenzivně probírá. Nejde jen o práci s učebnicí, například procvičování gramatických jevů, ale i poslech písniček či sledování filmů a seriálů v originále a jejich následné porozumění. Žáci si zde podle ohlasů uvědomují rozdíly mezi svými učiteli anglického jazyka a rodilými mluvčími, kde musí velmi pozorně sledovat texty či mluvené slovo. Mnozí se také zaměřují na práci s počítačem, kde „středoškoláci“ vidí u svých mladších sourozenců mezery při práci s wordem, excellem či prezentacemi.

Náplní společných odpoledních hodin jsou rovněž hlášené velké písemky z matematiky a českého jazyka, kde mají někteří žáci potřebu znovu si zopakovat danou látku.

Společné návštěvy kulturních akcí jsou voleny velmi citlivě. Zde si musí tutor rozmyslet účel a program dané akce, a zda je vhodná pro mladšího sourozence vzhledem k jejich věku. Podle reakcí zúčastněných je vidět, že na Jesenicku je pestrá nabídka i pro mladé. Záleží jen na jejich zájmu a chuti se podobných akcí zúčastnit a ukázat i mladším sourozencům, že existují i jiné možnosti náplně jejich volného času.

 

ZŠ JESENÍK

Tutorkami jsou tři bývalé žákyně ZŠ Jeseník, studující na gymnáziu v Jeseníku. Byly vybrány na základě referencí od učitelů základní školy a zájmu o práci s dětmi. Jejich činnost je pravidelně monitorována a konzultována. Tutorky jsou zodpovědné, spolupráce s nimi je velmi dobrá. Každá z tutorek vykonává svou práci na jedné ze tří budov školy – ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Průchodní, ZŠ Nábřežní. Celkově ze ZŠ Jeseník bylo vybráno 12 žáků. Na setkání s žáky docházejí tutorky včas a připraveny. Pravidelně spolupracují s rodiči žáků a třídními učiteli nebo s učiteli předmětů český jazyk, matematika, anglický jazyk a fyzika na 2. stupni ZŠ. Podklady k vypracování Přehledů o setkáních s žáky konzultují se supervizorkou tutorů.

Tutorky se věnují žákům v oblasti:
· přípravy na vyučování a opakování učiva hlavně v matematice, českém jazyce, angličtině, prvouce, vlastivědě, přírodovědě a fyzice
· pomoci při vypracování domácích úkolů a přípravy na písemné práce
· společného čtení, práce s textem, porozumění čtení a zvýšení čtenářské gramotnosti
· komunikativních dovedností, rozhovorů s žáky a upevňování dovedností v oblasti sociální
· her a aktivit na rozvoj sebepoznání a sebedůvěry, sebepřijetí a poznávání druhých
· zdravého životního stylu, ochrany životního prostředí, poznávání přírody
· výtvarných a pracovních činností
· rozvoje logického myšlení a matematické představivosti – rébusy, křížovky, kvízy
· společné činnosti s tutorem, vaření a přípravy jednoduchých pokrmů
· poznávání nového prostředí a orientace v něm – návštěvy knihovny, informačního centra, výstavy, pošty, banky a jiných veřejných prostor
· rozhovorů na téma budoucího povolání, rozvoje zájmů a koníčků, smysluplného využití volného času
· činností na rozvoj pohybových dovedností, hrubé a jemné motoriky žáků
· her a rozhovorů na upevňování návyků vhodného chování, vytvoření důvěry mezi tutorkou a žákem, vybudování vzájemného respektu a úctě k druhým

Spolupráce tutorek s rodiči:
· V září 2016 došlo k setkání tutorek s rodiči žáků. Tutorky byly představeny rodičům, byly předány kontakty, uskutečnily se pohovory s rodiči navržených žáků o tutorském programu, rodiče vyjádřili svá očekávání.
· Rodiče spolu s žáky vyplnili dotazník, kde uvedli silné a slabé stránky svých dětí. Dotazník poté sloužil jako podklad k vyhotovení Základního přehledu činností.
· Tutorky spolupracovaly s rodiči žáků průběžně formou písemných kontaktů: e-mailů, sms zpráv a telefonických hovorů, informace byly předávány taktéž osobně při předávání dětí na setkání.
· 3x ročně byly uskutečněny schůzky s rodiči tutorovaných žáků, kde probíhal rozhovor o nastavení tutorovaných činností a jejich vyhodnocení – pokroků v učení, sdělení pozitivního hodnocení činnosti na setkávání apod.

Spolupráce tutorek s učiteli ZŠ Jeseník:
· Tutorky se setkaly s učiteli žáků v září, kde zjistily potřebné informace k nastavení Základního přehledu tutorských činností s žáky.
· Proběhla další 2 osobní setkání v průběhu školního roku, kde se obě strany informovaly o činnosti a dopadu tutorských činností na rozvoj žáků.
· Během školního roku probíhaly pravidelní písemné a telefonické hovory s učiteli žáků, kde tutorky konzultovaly účinnost nastavených aktivit jednotlivých tutorovaných dětí.

Děti mladšího školního věku bavily především činnosti tvořivé, vycházky, vaření, vyprávění s tutorkou a navštěvování knihovny, infocentra a zajímavostí v okolí, také rády řešily rébusy, hádanky, chodily na vycházky do přírody. Dětem se líbilo, že se jim tutorka věnovala i v doučování, i když to mělo trochu jiný režim, než s klasickým učitelem. Role staršího kamaráda a průvodce je jim bližší, a pokud chtějí, může jim přinést nové poznatky a zážitky.

Žáci staršího školního věku se nejvíce zaměřovali na zlepšení prospěchu, tudíž nejlépe hodnotili aktivity spojené s doučováním a procvičováním učiva, kladně hodnotili vaření, vyprávění s tutorkou, společné čtení nebo tvořivé výtvarné činnosti.

Tutorky vyjádřily zájem pokračovat i nadále v tutorském programu v příštím školním roce. Přes počáteční obavy jak realizovat oblast tutorství (najít vhodné a zodpovědné tutory, vytipování žáků a spolupráce s jejich zákonnými zástupci, koordinace práce příslušných učitelů a přenos informací k tutorkám), je zřejmé, že aktivita je přínosná. Na 2. stupni byl díky spolupráci vyučujících daných předmětů s tutorkou patrný posun u tutorovaných žáků a došlo u nich i ke zlepšení prospěchu. Rodiče většiny žáků jsou s nabízenými oblastmi spokojeni a projevují zájem o další podporu svých dětí i v příštím roce.

 

ZŠ KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU

Snahou tutora bylo po celý rok rozvíjet u dětí zájem o studium a vzdělávání. Úvodní setkávání tutora se žáky probíhalo ve školní družině, kde se navázaly první přátelské vztahy. Tutor pomáhá dětem prvního ročníku s adaptací na školní prostředí a se začleněním do nového kolektivu. Během roku navštěvuje žáky i ve vyučování, kde jim je nápomocen v jejich práci. Práce tutora vede i k dobré spolupráci s rodiči tutorovaných, dochází k návštěvám a různým volnočasovým aktivitám i během víkendů. Setkávání s tutorem je pro děti velmi přínosné nejen pro předávání zkušeností od studenta, ale děti mají také možnost navštívit Gymnázium Jeseník, Sběrný dvůr VK, Jeskyně na Pomezí, Muzeum osídlování ve Vidnavě, zemědělskou farmu aj.  Všechny tyto výlety zlepšují u dětí jejich samostatnost a schopnost řešit problémové situace v reálném světě. Vzhledem k tomu, že děti považují studujícího tutora za svého „velkého kamaráda“, jejich motivace a zájem o vzdělávání se zvyšuje.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPOVÁ – LÁZNĚ

Je potřeba říci, že tutorství považujeme jednoznačně za kladný přínos projektu. Pro žáky byl rozhodně přínosný jiný pohled na učivo, podávaný studenty, kteří nedávno opustili základní školu. Tutorované žáky jsme měli rozděleny do dvou skupin dle jednotlivých tutorů. První skupina se zaměřila na slabší žáky s nebezpečím školního neúspěchu. Práci s nimi prováděla naše bývalá žákyně. Během týdne si žáci zapisovali své nedostatky a potřeby k doplnění. Na konci týdne pak došlo k procvičení, zopakování a doplnění učiva. Druhá skupina se zaměřuje naopak na žáky s určitým talentem pro cizí jazyk – anglický jazyk. Práci s tutorovanými prováděla opět bývalá žákyně naší školy, absolventka mezinárodního certifikátu. Zde se jednalo především o rozvinutí slovní zásoby, prohloubení především komunikačních schopností v cizím jazyce. Nebyl kladen důraz na gramatiku ani na psaný projev. Hlavním cílem bylo odstranění ostychu z mluvení v cizím jazyce, zlepšení rychlosti a obratnosti v komunikaci se zaměřením na výslovnost britské angličtiny. U obou skupin se osvědčil samostatný přístup k tutorovaným, který nebyl zastřešen znalostí didaktických postupů – ani jedna z tutorek se nepřipravuje na učitelské povolání, přesto všemi tutorovanými byl jejich přístup hodnocen velice kladně. Výsledky žáků ve školní práci se do jisté míry zlepšily, byť úroveň zlepšení byla různá. Pozitivní byl u všech žáků také posun v sebejistotě v rozvíjených oblastech.

 

ZŠ MIKULOVICE

Zhodnocení práce tutorovaných:

Žák 1 – Skvělý kluk, který se umí učit, ovšem nechá se snadno vyvést z míry. Měl problémy především v matematice, českém a anglickém jazyce. Matice rozumí, ale neovládá ji na jedničku. V českém jazyce se zlepšil ve čtení s porozuměním. V anglickém jazyce se zlepšil ve znalosti slovíček. Rád hrál stolní hry, jako je Scrablle, Mistr slova a Carcassone. Při výletech do přírody byl aktivní, rád vyhledával různé rostliny k určování. Jedná se o kamarádského chlapce.

Žák 2 – Měl problémy v českém a anglickém jazyce. Zlepšil se z češtiny ve čtení nahlas. V anglickém jazyce se zlepšil ve skládání vět. Má občasnou nechuť k učení, ale jinak taky moc fajn kluk. Rád hrál stolní hry, jako je Scrablle, Mistr slova a Carcassone. Při výletech do přírody byl spíše pasivní. Je to chlapec, který nerad navazuje kamarádské vztahy. V tomto programu se podařilo jej skamarádit s ostatními tutorovanými žáky.

Žák 3 – Moc chytrý kluk, který pravděpodobně potřebuje větší výzvy, aby se pořádně projevil. Od začátku dokazoval, že zvládne vše s přehledem. Chtěl se zlepšit v konverzaci v anglickém jazyce, což se podařilo, neboť jeho tutor velmi dobře anglicky hovoří. Matěj rád hrál stolní hry, jako je Scrable, Mistr slova, Carcassone. Také se rád učil pomocí interaktivní tabule. Při výletech byl aktivní a zajímal se o návštěvu vlastivědného muzea. Jedná se o inteligentního a kamarádského chlapce.

Žákyně 1 – Příjemná a hodná dívka, které učení jde a umí se učit. Ráda si něco zopakuje do školy a ráda pomáhá mladším dětem s učením. Měla problém ve fyzice a malinko zaostávala v anglickém jazyce. V obou předmětech se zlepšila a naučila se nové věci. Zajímala se o výlety do přírody a výrobu dárků pro své blízké.

Žákyně 2 – Skvělá holka, která měla problémy v matematice a anglickém jazyce. V matematice se naučila sčítání, násobení, dělení. V anglickém jazyce si zlepšila slovní zásobu pomocí her. Byla aktivní při výletech do přírody, ráda poznávala nové věci a vyráběla dárky pro své blízké.  

Žákyně 3 – Příjemná holka, ale má částečnou nechuť k učení. Měla problém ve většině předmětů, hlavně v matematice a českém jazyce. V matematice udělala velký pokrok. V českém jazyce se zlepšila ve čtení a v diktátech, které procvičovala pomocí her.  Během doučování se naučila učit, doma pak požádat o pomoc i rodiče, když jí něco nejde. Byla aktivní při výletech do přírody, ráda navštěvovala místa, kde doposud nebyla. S radostí vyráběla dárky pro své blízké a své okolí. 

Všechna děvčata ráda hrála stolní hry, jako je Dobble, Mám to!, Aktivity a Scrable.

Metody využíváné při tutorství: procvičování učiva pomocí PC, hraní her se slovíčky – pexeso, domino, přiřazování slov, pantomima, kreslení, kreslené diktáty, výroba pomůcek ke snazšímu učení, učíme se navzájem a práce pomocí interaktivní tabule. Metody vypsané výše žáky zaujaly a motivovaly k dalšímu učení.

Jako supervizor tutorů hodnotím tuto aktivitu jako velmi přínosnou jak pro žáky, tak pro tutory. Žáci svým pravidelným docházením na schůzky s tutory dávali najevo, že jim daná aktivita vyhovuje lépe, než kdyby tuto aktivitu vedl pedagog školy. To, že svého tutora obdivují, že je jim příkladem, bylo vidět zejména při sobotních akcích.  Žáci, kteří nabídku tutorování využili, chtějí se svými tutory v nastavené činnosti pokračovat v dalším školním roce. Je potřeba také sladit setkávání tutorů s pedagogy školy, kteří vyučují žáky v daných předmětech, kvůli zjištění aktuálních nedostatků dětí v učivu.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSEČNÁ

Tutorství fungovalo pravidelně po celý školní rok. Tutorka se scházela s dětmi vždy jednou týdně. Každá hodina byla zaměřena na individuální potřeby dítěte. Děti byly spokojeny, spolupráce fungovala výborně, těšily se navzájem na sebe. Žáci se rozvíjeli hlavně v komunikaci, diskuzi, vyjadřovali svůj vlastní názor. Věděli, že se na tutorku mohou obrátit, když potřebují pomoct s domácím úkolem či přípravou na písemnou práci. Tutorský program těmto dětem pomáhá být úspěšnými. 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SKOROŠICE

Tutorka má na starosti dvě dívky třetího ročníku. Obě jsou velmi komunikativní, živé, jedna z nich výjimečně výřečná, což má za následek odvádění pozornosti od důležitých věcí a situací. Druhá má problémy se čteným textem a pozorností.

Supervizor s tutorkou vytvořili rámcový plán aktivit, který zpravidla jedenkrát měsíčně konzultovali a doplňovali o další nápady a náměty. Tutorka je velmi aktivní, celkem snadno si na sebe tutorované děti navázala. Využila maximálně vesnické prostředí pro vycházky do okolí, kde prováděla nenásilné doučovací aktivity. Tutorka se s tutorovanými dívkami účastnily i poznávacích výletů do muzeí apod. Využily i školního prostředí pro hraní matematických her, školního čtenářského koutku atd., vždy s nenásilným doučováním, nebo procvičováním problematických jevů, ale i přípravou na testy nebo přípravou na cyklovýlet.

Mnohdy docházelo na tzv. „holčičí starosti, sny a představy“, kde jim byla tutorka opravdovou starší kamarádkou a vzorem. Poukazovala na chyby v životě, kterých se dopustila a o které by ráda ušetřila tutorované, a naopak postytovala cenné životní rady. Pro vědomostní, ale i citový rozvoj dětí je tato aktivita velmi přínosná. Supervizor je zároveň i třídním učitelem tutorovaných dívek a musí konstatovat, že doučování a procvičování učiva v rámci tutorství má kladné výsledky. Také soustředěnost se o poznání zlepšila.

Supervizor i tutorka jsou v časté komunikaci přes e-mail, telefon i osobně, a to i o prázdninách a dnech volna. Operativně nápady tutorky spolu konzultují. O hlavních prázdninách mají domluveny dvě schůzky, na kterých budou tvořit plán tutorství na další školní rok.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STARÁ ČERVENÁ VODA

Tutorství – spolupráce teenagerů, starších kamarádů s menšími dětmi. Velmi dobrý nápad, který se během celého roku společné práce a setkávání osvědčil. Obě tyto skupinky se určitě navzájem obohatily o společně strávený čas, na který se mladší děti vždy těšily a starší, myslím, že také. Během společných setkání bylo velmi zajímavé sledovat, jak se jejich vzájemný vztah proměňuje – od počátečního ostychu, oťukávání, přes přirozeně vyplývající milý vztah naplněný humorem, smíchem, vyprávěním, sdělováním zajímavých prožitků a zkušeností. V rámci celoročního setkávání docházelo ke schůzkám ve školním prostředí (třída, družina), procházkám do okolí školy či trávení společných chvil na některých ze školních akcí. Tutoři byli zdatnými průvodci a pomocníky svým tutorovaným svěřencům, pomohli jim v případě potřeby i se školními problémy a strastmi. Bylo velmi zajímavé sledovat jejich jiný přístup při vysvětlení některých informací či sdělení vlastních zážitků vážících se k řešenému problému (vztahy mezi spolužáky, příprava na školní výuku). V rámci tutorování se děti dostaly i na dva zajímavé výlety, které se všem zúčastněným líbily. Tutorství zaujalo i další děti, které se těší, že i v dalším školním roce některé z nich budou s našimi tutory spolupracovat a získají tak nové zkušenosti a nové přátele.

 

ZŠ SUPÍKOVICE

Možnost setkávat se se starším kamarádem využívala v minulém školním roce žákyně devátého ročníku a dva žáci šestého ročníku. Scházeli jsme se 4x do měsíce vždy v úterý. Hlavní náplní byla příprava na vyučování a dovysvětlování učiva pomocí her a kvízů a také jsme se věnovali přípravě na přijímací zkoušky na střední školy. Velmi příjemným zpestřením byly návštěvy firem, Dny otevřených dveří na školách a v neposlední řadě besedy o povolání a exkurze, výstavy.  Byli jsme se podívat na Gymnáziu v Jeseníku, kde jsme si prohlédli budovu a nahlédli jsme do učeben. Navštívili jsme výstavy a vernisáže v Jeseníku. Jen škoda, že v projektu není pamatováno na jízdné autobusem. Rádi jsme chodili do přírody, pozorovali změny v přírodě vlivem ročních období. Poznávali jsme květiny, brouky. Činnosti v přírodě daly žákům praktický náhled na probíranou látku. Připravovali jsme herbář do školy. Vymýšleli jsme příběh, který jsme doplnili námi nakreslenými obrázky. Snažili jsme se naučit, jak takový časopis vytvořit, jak k tomu využít počítač a osvěžili jsme si a prakticky vyzkoušeli znalosti z českého jazyka. Vznikl tak velmi pěkný komiks. Všechny činnosti byly přínosem. Praktické práce byly zajímavé a žáky zaujaly. Žákyně 9. třídy velmi ocenila přípravu na střední školu a návštěvy a besedy, které se týkaly volby povolání. Dva žáci 6. ročníku se nejraději zabývali hrami, kvízy, činnostmi, které vnímali jako zábavu, a přitom se připravovali na vyučování. Praktické činnosti vhodně doplňovaly získané vědomosti z vyučování. Aktivita tutorství je přínosná, bude pokračovat i v dalším školním roce.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÁPENNÁ

Účast žáků v projektové aktivitě tutorství velmi pozitivně ovlivnila jejich osobní růst. Rozvíjely se komunikační schopnosti tutorovaných žáků, osvojovali si vhodný styl učení, naučili se lépe plánovat  plnění svých školních povinností. U některých  tutorovaných žáků z IX. třídy napomohla spolupráce s tutory usnadnit jejich volbu povolání díky předání zkušeností ze studia na středních školách. Žáci v rámci této projektové aktivity získali mnoho nových zkušeností a dovedností.  Prohloubila se u nich také znalost okolí, ve kterém žijí a tím také pozitivní vztah k našemu regionu. Tutoři pozitivně motivovali tutorované žáky k vhodným způsobům využití volného času např. vyhledáváním přírodních zajímavostí v okolí naší obce. Tutoring také pomohl zapojit děti do mimoškolních aktivit společně s ostatními spolužáky.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIDNAVA

Setkávání s tutorem mělo širokou škálu aktivit. Tutor se zaměřil na logické a konstruktivní hry. Využíval nabídky školy – Lego, Merkur, LEU Brain, Tik-tak-bum, Scrabble, Aktivity, Monopoly apod. Nad těmito aktivitami dokázali žáci prosedět většinu zvoleného času, učili se vzájemné spolupráci, komunikaci, respektu. V některých setkáních využili žáci naší školy zkušeností tutora a připravovali se společně na výuku formou referátů, prezentací, čtenářských deníků nebo jen dovysvětlení těžšího učiva. Společně zhlédli film, zábavně pracovali s četbou, navštívili vánoční koncert, rozsvěcení vánočního stromu a kulturní akci ve Vodní tvrzi v Jeseníku. V zařazení této aktivity v projektu je viditelný velmi pozitivní přínos, starší kamarád splnil svou roli v tom, že získal důvěru tutorovaných, ti se na setkání těšili. Nebyl zaznamenán jediný problém, ba naopak, tutor dokázal žákům ukázat mnoho způsobů, jak využít svůj volný čas. V jednotlivých hodinách byli žáci velmi otevření, komunikativní, zábavní. Toto „přátelství“ se odehrávalo i mimo pravidelná setkávání, např. na sociálních sítích, kde byli všichni spolu ve spojení a kdykoli se mohli na tutora obrátit s prosbou o radu nebo pomoc. Tutor bude do školy dojíždět i příští rok. Do projektu budou zapojení také noví žáci.

Setkávání s tutorkou bylo zaměřeno na přírodní tematiku. Tutorka zařazovala různé aktivity a metody. Zabývala se s tutorovanými mikroskopováním, pozorováním buněk cibule, stavbou listů – pozorováním chloroplastů, průduchů a cévních svazků, založila senný nálev pro pozorování prvoků. Pozorované objekty se žáky popsala a nakreslila. V dalších hodinách zorganizovala systematizaci přírodovědných sbírek v kabinetu přírodopisu. Na jaře byl hlavním tématem sběr a určování rostlin podle klíče a atlasů rostlin, z nichž s dětmi založila Herbář. Dále se účastnila projektu výroby hmyzích hotelů ve školních dílnách, vytvoření informační tabule a umístění v dendrologické zahradě ZŠ Vidnava. Závěrečným tématem byly hry s přírodní tématikou (pexeso, doplňovačky, křížovky, hádanky). Žákům se všechny aktivity s tutorkou líbily. Plnili je s nadšením. Tutorství splnilo svůj účel.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽULOVÁ

Program je zaměřený pro žáky 8. ročníku na aktivity směřující k výběru vhodného učebního oboru, či střední školy, k zapojení žáků do organizace akcí pro děti, a hlavně k efektivnímu a smysluplnému využití volného času. Navštěvují se různé kulturní akce. Probíhají také víkendové akce se skauty, které rozvíjejí kladný vztah k přírodě, k samostatnosti, k turistice a k rozvoji sociálních vztahů. Právě oblast sociálních vztahů a orientace v organizaci akcí pro děti je jednou z nejdůležitějších oblastí. Žáci mají možnost vstoupit do role staršího a zkušenějšího. Mohou tak převzít spoluzodpovědnost za průběh a přípravu akcí pro děti. Současně si zkouší, jaké to je, být hodnocen za výsledky své práce. Tutor při těchto činnostech přispívá radou a koordinuje jejich činnost. Důležitým momentem, který vyplývá ze spolupráce tutora a žáků, je propojení mezi dvěma úrovněmi – vzdělávacími stupni. Žáci mohou čerpat informace a zkušenosti z oblasti, která na ně teprve čeká. Tutor zprostředkovává také dojmy a názory žáků, kteří studují na středních školách. Žáci na středních školách se mnohem lépe orientují v možnostech trhu práce a jsou tak cennými rádci při výběru školy a přípravě na povolání. Tutorovaní žáci rovněž mají možnost se kdykoli na tutora obrátit při přípravě na vyučování.

Na konci školního roku tutorovaní zhodnotili svou účast v prvním roce projektu. Všichni se shodli, že jim program pomohl v orientaci při volbě povolání a většina je již rozhodnuta ve výběru školy v deváté třídě. Kladně také hodnotili víkendové akce, na kterých poznali nové kamarády a získali spoustu zajímavých zážitků.

Z pozice supervizora je tutorství hodnoceno také kladně. Program byl přínosný jak pro tutorované, tak i pro samotného tutora, který se v průběhu roku podílel na organizaci, vytváření vztahu mezi tutorem a žáky a také rozvíjel vlastní kompetence. Problémem bylo termínování akcí, koordinace volného času tutora a žáků. Žáci, kteří se přihlásili do programu, jsou z větší části sami aktivní ve svém volném čase a z jejich hlediska se jednalo o další aktivitu. Za velmi úspěšnou akci je považována prezentace středních škol Scholaris a v budoucnu se plánuje návštěva dnů otevřených dveří. Na hodnotících schůzkách je uváděno jako hlavní pozitivní téma příprava na budoucí povolání. Program zaměřený na směřování žáků k dalšímu vzdělávání je perspektivní, pro žáky i tutora přínosný.