Kroužky

 

Programy zaměřené na usnadňování přechodu dětí a žáků mezi stupni vzdělání

KROUŽKY KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

Realizace kroužků klíčových kompetencí probíhá přímo v základních školách, příp. v jiných vhodných prostorech, 1x týdně 1-1,5 hodiny.

O nabízené zájmové aktivity v jednotlivých základních školách projevují žáci zájem.

Atmosféra z mimoškolních aktivit se pak přenáší i do prostředí školy a napomáhá tak rozvoji společného vzdělávání.

Docházka do kroužků je bezplatná. Vedení jednotlivých aktivit včetně materiálního vybavení je financováno po tři roky (školní rok 2016/17, 2017/18, 2018/19) z projektu Škola pro všechny.

Prostřednictvím zájmových kroužků je cíleno na smysluplné využití volného času žáků a zdokonalení podmínek pro jejich vzdělávání. Hlavním cílem každého kroužku je zlepšit vztah žáků ke škole, zprostředkovat dětem možnost účastnit se zajímavých činností a naučit se něco nového, prezentovat se a získat dovednosti v komunikaci nejen s vrstevníky. Dalšími cíli jsou socializace žáků, rozvoj jejich klíčových kompetencí, budování zdravého hodnotového systému a adekvátního sebevědomí.

Jednotlivé zájmové aktivity se obsahově zaměřují na rozvoj klíčových kompetencí – např. rozvoj komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizích jazycích, matematická gramotnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, schopnost práce s digitálními technologiemi, schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti, smysl pro iniciativu a podnikavost, kulturní povědomí a vyjádření.

V ORP Jeseník probíhá v rámci projektu Škola pro všechny celkem 45 zájmových kroužků. Jednotlivé základní školy v regionu realizují 1 – 6 kroužků vybraných klíčových kompetencí.

ZŠ BĚLÁ POD PRADĚDEM

V rámci projektu pracují žáci v 5 kroužcích, kde se rozvíjejí jednotlivé klíčové kompetence:

Digitální technologie – práce s digitálními technologiemi

Zpěv, Hra na djembe – kulturní povědomí a vyjádření

Rozvoj komunikace – komunikační kompetence s přihlédnutím ke komunikaci v mateřském jazyce

Přírodovědné vzdělávání – rozvoj schopností v oblasti vědy a technologie.

Kroužky většinou probíhají ve škole. Žáci pracují s učebními pomůckami pořízenými z projektu.

Žáci kroužků Zpěv a Hra na djembe se účastní kulturních akcí v Bělé pod Pradědem i v Jeseníku a reprezentují školu.

V rámci kroužku Rozvoj komunikace byl vydáván školní časopis.

Žáci z kroužku Přírodovědné vzdělávání se účastnili vědomostních soutěží v daném oboru.

 

ZŠ ČERNÁ VODA

Netradiční pracovní činnostikroužek navštěvuje 15 dětí a probíhá 1x týdně.

Děti si práci s netradičním materiálem (přírodniny, korek, korálky….) velmi oblíbily. Žáci zapojují svou fantazii, kterou ve vyučovacích hodinách v takové míře nemohou využít. Výrobky, které vytváří, jsou použity na příležitostné akce. Dochází k utužení vztahu mezi dětmi a předávání zkušeností ostatním dětem. O danou zájmovou činnost je mezi dětmi velký zájem. Pozitivní je i možnost dotace k nákupu výtvarných potřeb a pomůcek pro činnost kroužku.

 

ZŠ ČESKÁ VES

Kroužek dovedných rukou – Kroužek pracuje s rozmanitými pomůckami a materiály – textil, pedik, drátek, bavlnky,… Šije se i na šicích strojích, používá se žehlička a žehlicí prkno, tavná pistole, různé druhy nůžek.

Kroužek matematika hrou –  Je zaměřen na rozvoj matematických představ a využití dovedností v praktickém životě. Činnosti upevňují probírané učivo a vedou k účelně využívaným znalostem. Kroužek při práci používá deskové hry, doplňky z matematiky prof. Hejného (zvířátka dědy Lesoně, krokovadlo, geobordové destičky), tangramy, krychlové stavby.

Kroužek Literárně-dramatický – Žáci navštěvující kroužek rozvíjejí fantazii, představivost, paměť, tvořivost a motorické dovednosti. Získávají větší pocit sebedůvěry a schopnost sebevyjádření. S představeními vystupují před spolužáky i veřejností na akcích školy a obce.

Používají vlastnoručně vyrobené kulisy a kostýmy, texty pro práci s hlasem, hudební nástroje.

 

ZŠ JAVORNÍK

Ve škole pracuje 6 kroužků zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí žáků. O všechny kroužky je v průběhu školního roku zájem a děti, které do nich docházejí, dělají veliké pokroky.

Pro žáky 9. ročníků je určena Hravá čeština, Hravá matematika – příprava na přijímací zkoušky. Schůzky plní svůj účel, v běžných hodinách není možné vzhledem k počtu žáků kvalitně připravovat budoucí studenty. Přesto, že některé schůzky jsou ráno před vyučováním, dochází většina žáků pravidelně, event. se omlouvají prostřednictvím e-mailu od rodičů. Zvládá se většina z toho, co se očekává u přijímacích zkoušek, žáci se seznamují s různými typy testových úloh a učí se s nimi pracovat. Cvičné testy z brožury Přijímačky, která byla do projektu zakoupena, žákům slouží vždy od podzimu až do zkoušek, je to dobrý studijní materiál. Žáci, kteří poctivě docházejí na schůzky a také doma nepodceňují svou vlastní přípravu, jsou schopni zkoušky zvládnout a uspět. Po přijímačkách malinko nastává problém s docházkou, většina žáků má pocit, že „nebezpečí pominulo“.

V kroužku Angličtiny se žáci věnují rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení kompetence komunikace v cizím jazyce prostřednictvím her, diskuzí, scének z reálného života, společné četby článků v časopisech pro výuku anglického jazyka a dramatizace několika příběhů. Konverzaci jim usnadňují zakoupené pomůcky – konverzační kartičky, kopírovatelné materiály pro rozvoj komunikačních dovedností. Závěr roku bývá zpestřen sledováním dokumentů o anglicky mluvících zemích v původním znění. Pomůcky jsou využívány také v dalších letech. Děti, které do kroužku přicházejí s radostí, patří ve třídách k těm aktivnějším a spíše nadprůměrným žákům. Svým nadšením a pozitivním hodnocením motivují také své jiné spolužáky k zájmu o kroužek angličtiny.

V kroužku Dobrý start děti využívají netradiční metodu pro svůj rozvoj. Děti se postupně seznamují s lidovými písničkami jejím poslechem a pohybem. Písnička je motivací k aktivitám, jako jsou artikulační cvičení, hry se slovy, na rýmy, hry na chápání časových pojmů, barev, matematických pojmů, sluchového a zrakového vnímání, pravo-levé orientace. Děti si procvičují, upevňují a rozvíjejí pohybové dovednosti, rozumové schopnosti, motorickou zručnost, grafomotoriku, komunikační schopnosti, hrají hudebně – pohybové hry, pohybová cvičení, sluchové a zrakové hry a mnoho dalšího. Ke všem těmto činnostem používají i zakoupené pomůcky. Nejvíce využívanou didaktickou hrou jsou destičky s kartami „Logico piccolo“.

Velmi oblíbeným kroužkem je Šikula – rozvoj logického myšlení. Žáci se velmi baví a přitom se zdokonalují hraním nejrůznějších her, řešením logických úloh, rébusů.  Maximálně využívají všech zakoupených her a pomůcek.

V rámci kroužku Šití se děti učí základním dovednostem, jsou schopné vyrobit mnoho pěkných výrobků, které pak také např. prodávají na školním Vánočním jarmarku. Všechny nakoupené pomůcky jsou již téměř využity a tak paní učitelka hledá další možnosti, jak zajistit potřebný materiál i na příští roky.

 

ZŠ JESENÍK

Na celé škole funguje pro zájemce z řad žáků celkem 6 kroužků klíčových kompetencí.

Na 1. stupni – pracovišti Průchodní to jsou 2 kroužky: Dramatický kroužek, Matematické hrátky.

Na 1. stupni – pracovišti B. Němcové navštěvují žáci 2 kroužky: Hudebně dramatický kroužek, Keramika.

A na 2. stupni – pracovišti Nábřežní mají žáci možnost pracovat ve 2 kroužcích: Práce se dřevem, Hrátky s angličtinou.

Činnost všech kroužků probíhá na jednotlivých pracovištích školy a vychází z poptávky žáků i jejich rodičů. Svědčí o tom i docházka žáků do jednotlivých kroužků.  Díky projektu se tak žáci mohou zapojit do další mimoškolní činnosti. Přínosem se jeví jednoznačně i možnost materiálního vybavení všech kroužků pro jejich zázemí a fungování (např. paravány, deskové hry, keramická hlína, řezivo apod.). Žáci Dramatického a Hudebně dramatického kroužku vystupují i na veřejných akcích – např. pro seniory v domově důchodců, na školní besídce, pro děti z MŠ Křížkovského a Jiráskova, na Sousedských slavnostech a na celoškolní akci v závěru školního roku ,,Doškolná“, čímž se škola může prezentovat na veřejnosti.

 

ZŠ KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU

V rámci projektu ve škole probíhá kroužek – Tvoření. Snahou kroužku je u dětí rozvíjet zájem o umění a o porozumění umění a vnímání estetického světa kolem nás.

Děti se během roku seznamují s mnoha technikami různých uměleckých směrů, zapojují se do soutěží.

Díky kroužku se děti také obklopují pěkně vyzdobeným prostředím budovy školy.

 

ZŠ LIPOVÁ – LÁZNĚ

Žáci ve škole pracují ve dvou kroužcích: Kroužek anglického jazyka a Kroužek keramiky.

Mladší žáci dochází do keramiky, rozvíjejí své dovednosti, učí se novým technikám, pracují s netradičními materiály a v neposlední řadě i vzájemně spolupracují, podporují se, tvoří ve skupince, vzájemně se respektují.  Děti pracují v keramické dílně ve škole. Učí se práci se šablonou, zdobení výrobků. Pro mnohé je činnost na hrnčířském kruhu zajímavou zkušeností. Svoje výrobky potom prezentují na různých akcích školy.

Kroužek anglického jazyka je pro děti dobrou možností vyzkoušet si více jazyk prakticky. Ať už se jedná o žáky, kteří již Velkou Británii navštívili a v praxi si jazykové dovednosti vyzkoušeli, či žáky, kterým angličtina dělá potíže a potřebují pomoc a podporu.  Zaměřují se na komunikaci, porozumění, dialogy, poslech. U některých jde o překonání obav z chybování, nesprávné výslovnosti apod.  Práce se daří, žáky je třeba pochválit za aktivní přístup.

Díky projektu škola získala pomůcky pro realizaci těchto kroužků.

 

ZŠ MIKULOVICE

Všechny kroužky se realizují v budově školy.

Kroužek Cvičení z českého jazyka – Veškeré aktivity směřují k přijímacím zkouškám z českého jazyka a literatury, aby žáci nebyli překvapeni, s jakými záludnostmi se mohou setkat. Některé literární znalosti nabyli právě až v tomto kroužku, jelikož při časové dotaci 4 hodin českého jazyka týdně není kdy se této problematice věnovat. Pracují převážně s jazykovými příručkami, nejrůznějšími doplňovačkami a testy, hojně využívají materiálů zakoupených z peněz vytyčených právě pro tuto projektovou aktivitu. Celkově je hodnocena práce v kroužku jako velice přínosná a prospěšná, vždyť úspěšně vykonané přijímací zkoušky mohou ovlivnit nejen další studium našich žáků, ale i celý jejich budoucí život.

Kroužek Cvičení z matematiky – Nejčastěji se pracuje s tabulí a křídou, využívají se i interaktivní tabule (SCIO testy apod.) a různé logické hry (např. karty Mozkovna) na procvičování a trénování mozku. Velkým přínosem je to hlavně pro žáky 9. ročníku, kteří se díky kroužku zdárně připravují ke zkouškám na střední školu.

Kroužek Činnosti v dílně – Pracuje se zde zejména se dřevem (např. stojánek na tužky, stojánek na fotku, řehtačka), žáky také baví práce s kovem (hlavolam) apod.

 

ZŠ PÍSEČNÁ

Sborový zpěv – Žáky kroužek baví a určitě dělají během roku velký pokrok. Často vystupují na veřejných akcích v obci a ve škole. Rodiči je kroužek vnímán velmi pozitivně, protože rozvíjí estetické cítění žáků. Kroužek probíhá ve škole. Využívají se všechny nakoupené pomůcky, hlavně zvonkohry pro žáky.

Kroužek angličtina pro nejmenší – Daná zájmová aktivita je pro děti přínosem. Učí se základní fráze, slovíčka i písničky. Největší radost jim působilo vystupování na Akademii pro rodiče. O úspěchu kroužku svědčí i stále vzrůstající zájem žáků. Kroužek probíhá ve škole a pomůcek je dostatečné množství.

 

ZŠ SKOROŠICE

Rukodělný kroužek – v této zájmové aktivitě se dobrovolně zapojují i dva rodiče žáků, kteří chtějí dětem z kroužku při rukodělných pracích pomáhat. Převážně se zde pracuje s pedigem, hlínou, papírem, motouzy, akryláty, dřevem. V celkovém hodnocení žáků se tento kroužek setkal s velkým úspěchem. Práce, které v průběhu roku žáci tvořili, si odnášeli postupně po výstavách domů.

Literárně dramatický kroužek – zde si žáci naplánují akce, na kterých chtějí vystoupit, rozdělí si role, naplánují kulisy. Aktivně a s velkou radostí vystupují u různých příležitostí, např. pro děti v MŠ, pro seniory. Kroužek rozvíjí fantazii a představivost, také paměť, tvořivost a motorické dovednosti. Děti získávají větší pocit sebedůvěry a sebevyjádření. Učí se komunikovat, spolupracovat, vzájemně si pomáhat a respektovat jeden druhého.

 

ZŠ STARÁ ČERVENÁ VODA

Veselá angličtina – Kroužek probíhá ve škole po vyučování. Zaměřuje se především na předpřípravu prvňáčků ke čtení a psaní v AJ, které je čekají ve třetím ročníku. Upevňují si poslech a správnou výslovnost slovíček ze základních oblastí, rozvíjí jejich mluvní schopnosti. Rozhodně je přínosný a bude se v něm pokračovat.

Kreativní tvoření – V kreativním kroužku se především vytvářejí výrobky z různých druhů materiálů. Děti se seznamují s netradičními technikami ručních prací. Vyrábějí užitkové a dekorativní předměty, kterými obdarovávají své blízké. V kroužku se také pracuje s keramickou hlínou. Pro mnohé je nejen zdrojem zábavy, ale i výtvarným projevem, rozvojem zručnosti a tvořivých schopností ovládat hliněný materiál. Náměty jsou čerpány hlavně z přírody, českých tradic a věcí kolem nás. Cíle kreativního kroužku jsou průběžně naplňovány.

 

ZŠ SUPÍKOVICE

Tvořínek – schůzky probíhají ve školní dílně, občas i ve třídě. Děti pracují se dřevem, plasty, papírem a zkouší si i drátkování.  Téměř všichni navštěvují schůzky pravidelně. Vyrábějí si krmítko pro ptáky, poličky, truhlíky, obrázky s rámy, papírová a plastová zvířátka, šperk z drátku a korálků. Učí se pracovat s elektrickou přímočarou pilou, akušroubovákem a akuvrtačkou.

Časopis Školáček – schůzky probíhají ve škole, náměty a podklady pro jednotlivé rubriky se pořizují také mimo ni, například se píší články z jednotlivých exkurzí, sportovních závodů, olympiád a podobně. Při práci je využívána počítačová učebna, kompletace se provádí ve třídě a články se doplňují fotografiemi – využívá se fotoaparát, který je zakoupen z peněz z projektu. Žáci pracují aktivně, využívají také příspěvky od dalších spolužáků (články se zpracovávají a upravují).

Elektrotechnický kroužek – schůzky probíhají především v učebně fyziky, výjimečně v počítačové učebně. Do kroužku dochází žáci 2. stupně. Starší pracují většinou samostatně a pokračují v činnostech, které dělali v obdobném kroužku v minulých školních letech. Jednalo se o zapojování domovní elektroinstalace. Využívají k tomu určenou stavebnici. Viditelně je těší, když instalované zapojení funguje. Se šesťáky se začínalo od úplných začátků – jednoduchého elektrického obvodu. Využívalo se k tomu školních stavebnic a také dětských stavebnic, které dětem zapůjčila dcera vedoucího kroužku. Děti si postupně zkoušejí složitější a složitější zapojení podle návodu, což slouží jako motivace k tomu, aby si dokázaly představit, co lze z elektrotechnických součástek postavit. V další fázi se pustily do vytváření plošných spojů. Děti viděly, jak se amatérské plošné spoje vyrábějí a pak si zkusily vyrobit vlastní jednoduché plošné spoje, a nakonec je i využily pro jednoduchý elektrický obvod. Dále se přistoupilo ke složitějšímu obvodu. Využily se k tomu stavebnice dotykové vypínače, které obsahovaly hotový plošný spoj, příslušné součástky, elektrické schéma a také pájecí schéma. K tomu se již děti musely seznámit s fyzickou podobou jednotlivých součástek a dokázat je rozlišit. Seznámily se tedy s barevným kódem rezistorů a přečtenou hodnotu si ověřovali ohmmetrem. Dokázaly dále rozlišit kondenzátory a tranzistory a seznámily se s pojmenováním vývodů tranzistorů a tím, jak se zjistí, který vývod je který. Následně podle schématu umístily jednotlivé součástky a zapájely je do obvodu. Dále ještě musely vyřešit napájení 9V baterií. Děti měly obrovskou radost, když jim pak zařízení fungovalo. Radovaly se také z pomůcek, které dostaly. Zkoušely si ještě složitější zapojení na dodané stavebnici a programovaly jednoduššího velkého a složitějšího malého robota – ozobota. Ozobot se pak stal nejoblíbenější hračkou. Kreslily mu stále složitější cestičky a dávaly mu barevné příkazy. Následně využívaly iPadů, kam si stáhly příslušné aplikace. Měly pak jednodušší zadávání barevných příkazů a také využívaly aplikaci, která „učila“ ozobota tancovat na hudbu. Dětem se kroužek líbí a pozitivní odezva je i od rodičů.

 

ZŠ VÁPENNÁ

Pěvecký kroužek – navštěvují děti ze druhé až sedmé třídy. Probíhá v budově školy a zaměřuje se především na pěvecké dovednosti s využitím různých rytmických a intonačních her, hry na obvyklé i méně obvyklé hudební nástroje (boomweckry, kelímky) a různých pohybových aktivit (např. tleskací hry). Součástí činnosti kroužku byl také nácvik divadelního představení dětské miniopery O šípkové Růžence autorů Svěráka a Uhlíře.

Dílny zručnosti – Kroužek probíhá každý týden na škole. Věkové rozmezí dětí je od čtvrté třídy až po devátou třídu. Během roku se děti seznamují s různým materiálem. Pracují s hlínou, kůží, papírem. Také si vyrobily šperky pro maminku. Pomáhají vyzdobit školu k různým příležitostem. Kroužek navštěvuje v průměru deset dětí.

Výtvarný – Zájmový kroužek probíhá jedenkrát týdně, navštěvuje ho přibližně 13 žáků různých tříd. Postupně se zaměřují na práci s keramickou hlínou, retušování, glazování. Žáci se seznamují s jednotlivými postupy a způsoby práce. Využívá se i odpadový materiál (PET lahve), žáci si zkoušejí tisk z hloubky (linoryt), kresbu a malbu. Hotové výrobky jsou vystavovány ve školní vitríně.

 

ZŠ VIDNAVA

Angličtina hrou – probíhá pravidelně v prostorách školy v učebně anglického jazyka s interaktivní tabulí. Prostředí odpovídá všem zvoleným metodám práce s žáky druhého ročníku – koberec, polštáře, veškeré didaktické pomůcky (pracovní sešity, obrázkové karty, pexesa, domina, obrázkové knížky, zvukové nahrávky) a ostatní pomůcky vhodné pro hravou formu aktivit (především výtvarné pomůcky – výkresy, nůžky, lepidla, pastelky, fixy). Při všech činnostech se osvědčuje nenásilná hravá forma práce, při níž se v co největší míře využívá opakování anglických frází a slovíček, které se dětem lépe pamatují, pokud jsou současně vyjádřeny pantomimicky. Během prvního roku se podařilo naučit se nejzákladnější slovíčka a fráze, s nimiž se žáci setkají ve třetím ročníku v povinném anglickém jazyce. Žáci současně odbourali strach z cizího jazyka a obavy, kterých před kroužkem byli plni. Dlouhodobá aktivní práce s anglickým jazykem může žáky snadněji nastartovat při výuce a s mnohem menšími obtížemi pak budou zvládat rozdíly v mluvené a písemné formě Aj. V osvědčených metodách a formách výuky se bude pokračovat také v následujících letech. Stejně tak bude nadále využívána učebna anglického jazyka s možností zařadit interaktivní cvičení z dostupných výukových programů.

Kroužek Logohrátky – práce s žáky s vadami výslovnosti, úzká spolupráce s rodiči, uplatňování motivačních her. Z dotace byly zakoupeny didaktické pomůcky ke zlepšení motoriky, rozvíjení logiky a zrakového vnímání, metodický materiál – kompletní sada obrázkových karet zaměřených na obohacování slovní zásoby, porozumění řeči, tvoření vět, tvoření dějové posloupnosti, reedukaci špatné výslovnosti, posílení sluchového vnímání a knižní publikace vedoucí ke správnému rozvoji řeči a slovní zásoby. Žáci mohou díky zakoupeným pomůckám průběžně pracovat na odstraňování řečových a komunikačních hendikepů. Kroužek se velmi osvědčuje a přináší žákům nejen mnoho nových pomůcek pro rozvoj řeči, ale především zlepšuje výslovnost hlásek a komunikační schopnosti.

Čtenářský kroužek – probíhá téměř vždy ve škole, pro oživení a názornost žáci několikrát vyrazili na exkurze související s aktivitami kroužku. Využívané pomůcky – knihy zakoupené z projektu, ze školní knihovny, vlastní knihy žáků, čtenářské kostky, pracovní listy. Dále se hojně využívají samotné nápady žáků, např. realizace vlastního časopisu, recept ve formě komiksu a spousty dalších. Kroužek je hodnocen kladně a je o něho velký zájem.

 

ZŠ ŽULOVÁ

Kroužek Hudební hrátky probíhá v prostorách školy ve vedlejší budově, aby nebyla narušena výuka. O tuto činnost je velký zájem. Kroužek je vhodný pro děti překypující energií, pro děti impulsivní a velmi spontánní. Pomáhá uklidňovat motorický neklid. Řízenou činnost střídá spontánní pohyb. Ve skupině je nejvýše dvanácti dětí. Hraje se na netradiční hudební nástroje. Bubnuje se na kbelíky, plastové nádobky a kelímky. Hraje se také na drumbeny, boomhackers a metalofony. Cílem je radost z hudby, rytmu a pohybu. Rytmickou hrou se doprovází známé melodie a písničky. Na závěr hodiny děti poslouchají relaxační melodie a prožívají hudbu tancem nebo hrou s padákem. 

Kroužek  Šikovné ručičky – V kroužku děti rozvíjejí svou dovednost a fantazii. Pracují s různým materiálem a různými technikami. Z finanční podpory byly pořízeny pomůcky, které jsou využitelné na více let (tavné pistole, silikonové formy apod.) další materiály jsou využívány z vlastních zásob. Výtvory děti prezentovaly např. na Mikulášském jarmarku a obdarovávaly své blízké.   

Dramatický kroužek – Je zaměřen na dramatizace pohádek, např. od J. Trnky z knihy Zahrada o pěti slonech a klucích. Pohádka se jmenovala Šípková Karkulka aneb popletená pohádka. Všichni měli své role, ve kterých střídali slovo se zpěvem. Sami si vytvořili kulisy k pohádce, drobné rekvizity spolu s vedoucí kroužku. Děti po celý rok pilně nacvičovaly jednotlivé vstupy, role, učily se pracovat s porty. Na závěr školního roku byla pohádka představena veřejnosti a také zahrána dětem 1. stupně a dětem z MŠ Žulová.  Žáci si zkoušejí práci před publikem, což není jednoduché. Celkově je hodnoceno jejich úsilí a snaha velmi kladně.