Doučování

Programy zaměřené na usnadňování přechodu dětí a žáků mezi stupni vzdělání

DOUČOVACÍ SKUPINY

V rámci KA byly pro žáky spolupracujících škol vytvořeny jednotlivé doučovací skupiny, které jsou určeny pro děti 1., 5., 6., 8. a 9. tříd. Primárním cílem těchto skupin je podpora žáků pro lepší adaptaci na přechod mezi stupni vzdělávání.

Doučování je určeno pro žáky, kteří potřebují pomoc s domácími úkoly, procvičováním školní látky nebo chtějí vysvětlit učivo, kterému nerozumí. Využitím odlišných didaktických metod a s dostatečným časovým prostorem pro probrání látky si mohou žáci doplnit chybějící znalosti a dovednosti. Je zajištěno doučování problematického učiva pomalým tempem, hravější formou. Náplň a metody doučovacích skupin jsou přizpůsobeny úrovni znalostí a dovedností a potřebám zúčastněných dětí.

Vedením doučovacích skupin jsou pověřeni pedagogičtí pracovníci ZŠ. Doučovatelé si s předstihem zjišťují potřeby žáků a pro setkání doučovací skupiny si připravují potřebné materiály. Doučovací skupiny jsou kapacitně omezeny, aby byla zajištěna dostatečná efektivita a interaktivita doučování – max. 8 žáků v jedné doučovací skupině. Frekvence setkávání doučovacích skupin je zpravidla 1x týdně.

V rámci projektu Škola pro všechny se doučovací skupiny budou realizovat každý školní rok celkem po dobu tří školních let (školní rok 2016/17, 2017/18, 2018/19). Očekávaným výstupem jsou lepší studijní výsledky zapojených žáků, tedy snížení počtu žáků ohrožených školním neúspěchem. Probíhají také konzultace s příslušnými učiteli ZŠ, aby byla zajištěna zpětná vazba i od vyučujících na základních školách.

ZŠ BĚLÁ POD PRADĚDEM

V 1. ročníku je doučování zaměřeno na logopedické docvičování u žáků s vadami řeči.

V dalších ročnících je doučování zaměřeno na prohlubování učiva a docvičování učiva hlavních předmětů – matematiky, českého jazyka a anglického jazyka.

Přínosné je doučování v 9. ročníku u žáků, kteří chtějí pokračovat ve studiu na střední škole, ale mají potíže s matematickým učivem.

 

ZŠ ČERNÁ VODA

Jazyková gramotnost – ČJ, AJ: Doučování se týká 5. ročníku, doučovací hodiny probíhají 1x týdně, podle potřeby se koná doučování z ČJ nebo z AJ. Pracuje se zábavnou formou, zapojují se všechny děti 5. ročníku. Procvičování gramatiky probíhá i na počítači. Žáci do doučovací skupiny chodí rádi, připravují si projekty na zadané téma. Následný dopad na běžné vyučování je znát, doučování má prospěšný vliv.  O doučování je velký zájem a rádi by se zapojili i žáci z jiných ročníků, proto škola doporučuje rozšíření projektu pro všechny ročníky – vnímá to jako jediné negativum.

 

ZŠ ČESKÁ VES

Matematika: Doučovací skupina se v prvním čtvrtletí školního roku zaměřuje na opakování a procvičování učiva 8. ročníku. Od druhého čtvrtletí je práce zaměřena na přípravu žáků k jednotným přijímacím zkouškám na SŠ. Přínos – zkvalitnění domácí přípravy, zvýšení sebevědomí před přijímacími zkouškami, úspěšnost žáků v příjímacím řízení.

Angličtina: Žáci v doučovací skupině opakují učivo probírané v hodinách angličtiny, procvičují slovní zásobu a konverzaci, pracují s texty v anglických časopisech a komiksech. Přínos – práce s menší skupinou žáků zajišťuje individuální přístup ke každému z nich.

 

ZŠ JAVORNÍK

Doučovací skupiny: Na škole probíhá více doučovacích skupin, žáci jsou rozděleni podle jednotlivých ročníků. Ve škole je celkově velký počet dětí s odlišnými kulturními a životními podmínkami. Zejména pro ně má systém doučování a přípravy do školy veliký význam. Velmi pozitivně lze hodnotit malý počet žáků v doučovacích skupinách a tím pádem větší možnost individuálního přístupu.

Další výhodou je také určitě to, že doučování zajišťují především třídní učitelky, které přesně znají potřeby svých žáků. Malinkým negativem je následná únava dětí po výuce, jejich horší koncentrace. Tento problém učitelky řeší zařazováním herních prvků, střídáním činností a určitou svobodnou volbou z nabídky činností.

 

ZŠ JESENÍK

Ve škole pracuje během celého školního roku celkem 13 doučovacích skupin.

Při výběru žáků do jednotlivých doučovacích skupin se vychází z jejich individuálních potřeb, schopností a dovedností. Cílem pedagogických pracovníků vedoucích doučování je zajistit žákům pomoc při zvládání učiva a zároveň jim usnadnit přechod z nižšího stupně vzdělávání na vyšší (1. a 6. roč.), případně je připravit na zvládání učiva budoucího vyššího stupně vzdělávání (5. a 9. ročník).

Všichni žáci, kteří navštěvují doučování, úspěšně zvládají učivo daného ročníku. U většiny žáků došlo ke stabilizaci prospěchu či jeho zlepšení, důležitým aspektem je, že nikdo z doučovaných žáků neopakuje ročník.
Na 1. stupni – pracovišti B. Němcové to jsou 4 skupiny: Matematika I. C; Český jazyk I. C; Český jazyk 5. ročník, Matematika 5. ročník.

Na 1. stupni – pracovišti Průchodní to jsou rovněž 4 skupiny: Matematika a český jazyk I. A; Matematika a český jazyk I. B; Český jazyk 5. ročník; Matematika 5. ročník.

Na 2. stupni – pracovišti Nábřežní funguje 5 vyučovacích skupin: Matematika 6. ročník; Matematika 9. ročník; Český jazyk 6. ročník; Český jazyk 9. ročník; Anglický jazyk 9. ročník.

 

ZŠ KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU

Doučovací skupinu tvoří tři podpoření žáci. Věnují se střídavě oblastem z českého jazyka (psaní, čtení, tvoření, skládání slov a vět) i matematice.

Péče poskytovaná v rámci projektu pomáhá žákům k získání větší sebejistoty při práci, zvyšuje motivaci k dalšímu učení a vzdělávání. Individuální práce se žáky podporuje rozvoj konkrétních oslabených oblastí. K osvojování a procvičování učiva využívají žáci nově zakoupených didaktických pomůcek.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPOVÁ – LÁZNĚ

Ve škole pracují 3 doučovací skupiny. Jedna na prvním stupni, dvě na druhém stupni. Týkají se českého jazyka a matematiky.

Český jazyk v 5. ročníku: Doučování je kladně hodnoceno, žáci procvičují učivo, ve kterém si nejsou jistí, pomáhají si navzájem, šikovnější řeší více úkolů. Vzhledem k různé úrovni žáků je pro učitele obtížnější příprava.

Doučování v matematice: Jde o výborný nápad, žáci získávají kladný postoj k matematice, vylepšují si známky na vysvědčení. Bylo by dobré zahrnout do projektu matematiky všechny žáky, kteří mají zájem. A také nevynechávat z projektu žáky 7. třídy.

Doučování na druhém stupni: Žáci docvičují učivo, projekt pomáhá žákům 9. třídy při přípravě na přijímací řízení.

 

ZŠ MIKULOVICE

Doučovací skupina žáků 1.třídy a doučovací skupina žáků 5. třídy: Doučování má velký význam, zejména pro žáky 1. ročníku. Děti zvládly správnou výslovnost hlásek, kterou si nyní hlídají i v běžném vyjadřování. V doučovací skupině Svět kolem nás: Žáci využívají především doučování z anglického jazyka, přestože je tato doučovací skupina zaměřena na jakýkoliv předmět. V angličtině si žáci upevňují a trénují potřebné znalosti.

Cizí jazyky: Toto doučování je zaměřeno pouze na anglický jazyk, aby se žáci dobře připravili na gramatické jevy, se kterými se v daném roce setkají. Vyjasňují si zde problematická témata a o něco více aktivně používají jazyk mezi sebou.

Chemie – 9. ročník: Žáci se aktivně zapojují, sami přicházejí s tématy, které potřebují procvičit, dovysvětlit. Připravují se na písemné práce. Žákům vyhovuje individuální přístup a zaměření se na úlohy, které jim činí potíže. V závěru roku mírně poklesl zájem o doučování.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSEČNÁ

V prvních dvou skupinách má paní učitelka možnost díky doučování některé žáky připravit na prověrky, aby pak mohli zažít alespoň částečný úspěch. Může jim vysvětlit v menším počtu dětí učivo, které ve vyučování hůře chápou. Rodiče si paní učitelka zve přibližně jednou za měsíc (i častěji), ale spolupráce s rodinou by mohla být ještě lepší, hlavně co se týká přípravy na vyučování.

V dalších skupinách doučování se paní učitelka zaměřuje na doučení látky, kterou žáci nezvládají ve výuce a také na rozvíjení individuálních specifických potřeb žáků. Většího zlepšení došlo u jednotlivých dětí v anglickém jazyce, v psaní, v matematice a v komunikaci a jednání se spolužáky. Spolupráce se všemi rodiči je v pořádku.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SKOROŠICE

Doučování zaměřené na matematické dovednosti a na češtinářské dovednosti jsou jedny z velmi prospěšných aktivit, které zkvalitní celkový prospěch všech doučovaných žáků, vnímání daného předmětu z pohledu žáka. Stálým opakováním nepochopené látky v hodině se žáci učí sledovat posloupnost matematických postupů či jazykových jevů a pravidel. Časté opakování žákům pomáhá a přináší kladný výsledek. Na doučování se podílí i rodiče – konzultace s nimi napomáhají kvalitnější domácí přípravě. Schůzky jsou vždy krátké, ale k věci a přináší efektivní spolupráci.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STARÁ ČERVENÁ VODA

Doučování probíhá pro žáky 1. třídy a pro žáky 5. třídy. Práce s vybranými dětmi se uskutečňuje jednou týdně, je zaměřena na to, co je potřeba v jednotlivých vyučovacích předmětech procvičit, upevnit či zautomatizovat. Střídavě se probírá učivo českého jazyka (psaní, čtení, tvoření, skládání slov a vět) a učivo matematiky. Žáci z prvního ročníku se věnují i oblasti Člověk a jeho svět. S dětmi z pátého ročníku probíhá spolupráce dle potřeby, žačka s výborným prospěchem procvičovala a prohlubovala učivo probírané o náročnější a složitější příklady a cvičení, které posléze využila u přijímacích zkoušek na gymnázium. Tato forma práce s dětmi, které to potřebují, je přínosem pro školní úspěšnost doučovaných dětí a dále i pro jejich motivaci a chuť do dalšího učení. Také pomáhá zlepšit jejich sebedůvěru ve vlastní schopnosti.

 

ZŠ SUPÍKOVICE

Doučovací skupina 1. třída: Skupinu tvoří vybraní žáci 1. ročníku, schází se pravidelně 4x do měsíce. Děti chodí poctivě, se zájmem, po celou dobu pilně pracují. Na začátku školního roku bývá snaha dětem pomoci při adaptaci na školní prostředí. Dále se po dohodě s paní třídní učitelkou procvičuje učivo, které dělá žákům nějaké potíže, zaměřují se na aktuální problémy, snaží se je odstranit, pracují s chybou.  Hrají různé didaktické hry, procvičují slovní zásobu, prostorovou představivost apod. Pro děti jsou tyto doučovací schůzky velkým přínosem.

Doučovací skupina 5. třída: Skupinu tvoří žáci z 5. ročníku, schází se 4x měsíčně. Chodí pravidelně a po celou dobu pracují se zájmem. Od začátku školního roku procvičují učivo českého jazyka a matematiky, které dělá žákům nějaké potíže. Doučování je také zaměřeno na spolupráci, práci s chybou, zejména pak zdůvodňování pravopisných jevů a matematických postupů, což zpočátku dosti vázlo. Tito žáci mají velmi slabou krátkodobou paměť a špatnou matematickou představivost, proto se jsou často zařazovány didaktické hry pro posílení daných schopností. Doučování je dětem velkou pomocí pro práci v běžných hodinách českého jazyka, matematiky i při plnění domácích úkolů.

Doučovací skupina mž: Do doučování dochází žáci šesté třídy. Schází se pravidelně 4x měsíčně. Předmětem doučování jsou vyučovací předměty, které děti v danou chvíli aktuálně nejvíce potřebují. U žáků, kteří si probíranou látku zopakují ještě i doma, je přínos doučování o to větší. Procvičují se fyzikální jevy, převody jednotek, počítání fyzikálních i matematických příkladů a gramatické jevy v angličtině. Vzhledem k nízké představivosti dětí se často používají názorné pomůcky, které poskytuje kabinet fyziky. Využívá se například metr, nádoby a injekční stříkačky o různých objemech, závaží různých hmotností, siloměry, univerzální měřicí přístroj a moduly pro sestavení jednoduchých obvodů. Používání názorných pomůcek má velký přínos.

Doučovací skupina sž: Do doučování dochází žáci osmé a deváté třídy. Schází se pravidelně 2x měsíčně na dvě hodiny. Předmětem doučování jsou vyučovací předměty, které jsou v danou chvíli aktuálně nejvíce potřeba. Ve vyučování je poznat, že děti doučováním prochází. Věnují se nejvíce fyzice, ale také matematice a angličtině. Procvičují fyzikální jevy, počítání fyzikálních i matematických příkladů a gramatické jevy v angličtině.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÁPENNÁ

Na škole funguje celkem pět doučovacích skupin.

Mrňousové: Doučování je zaměřeno na procvičování a opakování českého jazyka a matematiky. Procvičováno je každé nové písmenko různými metodami a vždy i čtení slov, psaní slabik a slov. Při doučování jsou využívány různé hry na procvičování a rozvoj slovní zásoby.

Berušky: Doučování probíhá z matematiky a českého jazyka. Procvičuje se postupně veškeré učivo daného ročníku.  Některým žáků doučování značně pomáhá.

Šesťáci: Doučování navštěvují žáci průměrní i podprůměrní; využívá se doplňovací cvičení, oprava chybného textu, výukové počítačové programy pro procvičení pravopisu. Vytváří se návaznost na učivo z minulého školního roku. Žáci si tak probíranou látku lépe zafixují a v novém učivu se snadněji orientují.

Osmáci: Doučování matematiky zaměřené především na procvičování a upevňování probíraného učiva. Pro doučované žáky je přínosem.

Vycházející: Doučování je zaměřeno vesměs na docvičování a opakování učiva matematiky. Procvičovány jsou hlavně slovní úlohy řešené rovnicemi, včetně znalosti a odvozování vzorců, důraz je také kladen na úlohy z běžného života jako procenta a trojčlenka.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIDNAVA

Doučovací skupina I. ročník: Během září a října bývají činnosti zaměřeny převážně na uvolnění ruky, správné držení psacích potřeb a rozvoj sluchového vnímání. V dalších měsících jsou zařazovány činnosti podle potřeb žáků v předmětech Český jazyk a Matematika. Doučovací hodina je převážně rozdělena na část jazykovou a matematickou. Vzhledem k tomu, že probíhá až 5. vyučovací hodinu, je třeba často měnit činnosti, střídat metody, zařazovat oddechové a pohybové chvilky. Postupně se soustředění k práci prodlužuje a je možné zadávat dětem práci ve skupinkách nebo zadávat samostatné úkoly a pracovat individuálně s jednotlivými žáky, kteří potřebují pomoc vyučující. Dostatečný časový prostor pro žáky je přínosem tohoto projektu.

Doučovací skupina Čj: Navazuje se na konkrétně probírané učivo s ohledem na potíže jednotlivých žáků. Velmi se zlepšil např. žák s SPU, který vykonal posun i po grafické stránce. U jinak výborné žákyně jiné národnosti se řeší odlišnosti rozdílných kultur (po stránce významové i mluvnické). Žáci oceňují také pomoc při domácích úkolech. Pracuje se na slohových pracích, opravách diktátů. Sebekriticky žáci hodnotí aktivitu v hodinách s tím, že sami dokáží určit, co je příčinou jejich zdaru či nezdaru v hodinách českého jazyka.

Doučovací skupina VI.: Doučování matematiky pro 6. ročník je hodnoceno pozitivně. Žáci mají více času na přípravu do výuky matematiky. V rámci doučování plní zadané domácí úkoly, připravují se na písemky i čtvrtletní práce, procvičují nově probrané učivo, upevňují si matematické postupy a algoritmy, které v hodinách nezvládají. V doučovaní získávají návyky k samostatné domácí přípravě do výuky matematiky. U části skupiny je pozorováno zlepšení v prospěchu.

Doučovací skupina VIII.: Žáci, kteří tvoří doučovací skupinu v rámci anglického jazyka, jsou z těch, kteří potřebují k osvojení dovedností a návyků delší časové období. Díky danému projektu tito žáci mají v běžných hodinách lepší výsledky, což vede k celkovému zlepšení prospěchu. Pravidelně jsou používány učební pomůcky, např. audiovizuální prostředky pro lepší sžití se s cizím jazykem, časopisy atd.

Doučovací skupina Challange: Je tvořena převážně žáky 8. ročníku, kteří potřebují k osvojení dovedností a návyků delší časové období a nemají pro domácí přípravu takové podmínky. Díky danému projektu tito žáci mají v běžných hodinách lepší výsledky, což vede k celkovému zlepšení prospěchu. Pravidelně jsou používány učební pomůcky, např. interaktivní tabule, modely prostorových těles atd.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽULOVÁ

Doučovací skupina osmáci: Žáci, kteří navštěvují doučování, se vyjadřují pozitivně k této možnosti zopakování a procvičení učiva některých předmětů.  Převážně se věnují tématům hodin Českého jazyka, Matematiky a Chemie. S žáky je dobrá spolupráce bez kázeňských problémů. Doučování se osvědčuje a plánuje se pokračování v podobném duchu i v dalších školních letech.

Doučovací skupina 5. a 9.  třída: Doučování probíhá bez problémů, zájem dětí je od začátku na vysoké úrovni. Žáci mají dostatek času na zopakování a prohlubování učiva, které jim dělá problém v běžném vyučování. Je jim věnována individuální pozornost díky malým doučovacím skupinkám. Projektové doučovací skupinky jsou vnímány jako přínosné pro žáky.